Make your own free website on Tripod.com
[หน้าแรก] [ความหมายระบบสารสนเทศ] [องค์ประกอบ] [ประเภทระบบสารสนเทศ] [ประโยชน์ระบบสารสนเทศ] [ติดต่อเรา]

นางสาวรุ่งทิพย์ แจ้งเรือง รหัส47019010 กลุ่ม47039

ระบบสารสนเทศ

(Information System)

ภาพนำเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราในทุกสาขาวิชาชีพ จากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานทั่วไปจนถึงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในองค์ กรใหญ่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบโทรคมนาคมที่ช่วยในสื่อสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้จัดเป็นอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เราพบเห็นทุกแห่ง ฉะนั้นเทคโนโลยี สารสนเทศจึงมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจและการขยายการเติบโตขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกด้าน ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟตแวร์ ระบบข่าวสารและระบบโทรคมนาคม เราจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว จะต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญของบุคลากรในองค์การ สำหรับผู้บริหารทุกระดับ

ภาพนำสารสนเทศ คือ ข่าวสารข้อมูล ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลกที่เราอยู่ในทุกวันนี้ เช่นเดียวกับพลังงานหรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ ในสังคมที่มีการแข่งขันอย่างสูง สารสนเทศถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อการดำเนินงานและการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ที่จะควบคุมแหล่งสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตัวเรา ขององค์การและของสังคม หาวิธีการใช้สารสนเทศเพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นจากวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรอื่นที่มีอยู่อย่างจำกัด

ภาพนำระบบ หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกันในแนวทางที่มีเป้าหมายเดียวกันโดยการยอมรับข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการด้วยกรรมวิธีในการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่

  1. ข้อมูลนำเข้า (Input) หมายถึงสิ่งใด ๆ ที่นำเข้าสู่ระบบ เช่น วัตถุดิบ พลังงาน ข้อมูล และ ความพยายามในการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ เพื่อการประมวลผล
  2. การประมวลผล (Processing) หมายถึงกรรมวิธีในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำเข้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) เช่น กรรมวิธีในการผลิต วิธีการหายใจของมนุษย์ การคำนวณข้อมูล
  3. ผลลัพธ์ (Output) หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตด้วยกรรมวิธีในการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ เช่น ผลิตภัณฑ์จากปลา การบริการ จัดการส่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้อื่น ๆ
  4. การย้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติการของระบบ เป็นการนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ย้อนกลับเข้าสู่ระบบโดยใช้เป็นข้อมูลนำเข้า
  5. การควบคุม (Control) เป็นหน้าที่หลักในการควบคุมการทำงานของระบบและประเมินผลย้อนกลับเพื่อหาว่าระบบกำลังดำเนินไปตามเป้าหมายหรือไม่ การย้อนกลับ (Feedback) เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการทำงานของระบบ ถูกนำมาใช้เป็นกลไกภายในระบบ เพื่อให้วิธีการปฎิบัติงานของระบบดำเนินไปตามเป้าที่กำหมดไว้

ภาพนำระบบสารสนเทศคือ ระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลข้อมูล การไหลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรและการนำเสนอสารสนเทศ

วัฏจักรของสารสนเทศ
แสดงวัฏจักรของสารสนเทศ