Make your own free website on Tripod.com
[หน้าแรก] [ความหมายระบบสารสนเทศ] [องค์ประกอบ] [ประเภทระบบสารสนเทศ] [ประโยชน์ระบบสารสนเทศ] [ติดต่อเรา]

นางสาวรุ่งทิพย์ แจ้งเรือง รหัส47019010 กลุ่ม47039

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพยากรสารสนเทศคือ

 1. รวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกที่มีความจำเป็นต่อหน่วยงาน
 2. ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์นำไปใช้งานได้
 3. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหาและนำไปใช้
 4. ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ

ประโยชน์ที่ได้จากระบบสารสนเทศที่มีต่อการบริหารงานในองค์กร คือ

 1. เพื่อการวางแผน กำหนดเป้าหมายและนโยบายในการบริหารองค์กร
 2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร
 4. ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง การบริหารงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ
 5. ใช้ควบคุมระบบการทำงานในองค์กรให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
 6. องค์กรมีมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
 7. สร้างโอกาสในการลงทุน ทำให้มีการขยายองค์กรให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
 8. สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้